Specialist in financial recruitment

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het uitvoeren van opdrachten op basis van een overeenkomst van opdracht. Opdrachtnemer is CARRON&DEBOER. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden. Onder Opdrachtgever wordt tevens begrepen een vennootschap waarmee Opdrachtgever in een groep is verbonden.
b. De toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2. OPDRACHT

Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, hierna te noemen “de opdracht”, komt tot stand indien Opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer getekend heeft geretourneerd.

3. UITVOERING VAN OPDRACHT

a. Opdrachtnemer zal de opdracht op een zo goed mogelijke wijze ten uitvoer brengen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om op basis van de door Opdrachtgever verstrekte functiebeschrijving, één of meer kandidaten voor te dragen.
b. Indien Opdrachtgever een door Opdrachtnemer voorgedragen kandidaat binnen 12 maanden na aanvang van de opdracht in dienst neemt (in welke functie dan ook) of anderszins (voor zich of middels derden) werkzaamheden laat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium als bedoeld in artikel 5.b. verschuldigd aan opdrachtnemer.

4. VERVULLING OPDRACHT

a. De opdracht wordt als vervuld beschouwd zodra Opdrachtgever (voor zich dan wel middels of voor derden) een arbeidsovereenkomst met een door Opdrachtnemer voorgestelde kandidaat aangaat.

5. HONORARIUM

a. De opdracht wordt aanvaard zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.
b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bedraagt het honorarium 25% van het met kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris te vermeerderen met BTW. Het honorarium wordt te allen tijde gebaseerd op een 40 urige werkweek.
c. Honorarium is verschuldigd op het moment dat de opdracht is vervuld.
d. Tot het bruto jaarsalaris wordt gerekend: loon, vakantietoeslag, dertiende maand en gratificaties of andere (bruto) uitkeringen die aan winst of omzet gerelateerd zijn en die tot een reëel bestanddeel van het inkomen gerekend kunnen worden.
e. Kosten die niet zijn inbegrepen in de opdracht, doch verband houden met de uitvoering ervan en met toestemming van Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden gemaakt, zoals kosten voor advertenties, psychologische tests en reis- en verblijfkosten van de kandidaten, zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever.

6. BETALING

Betaling door Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Over het totaal door Opdrachtgever verschuldigde dient Opdrachtgever aan opdrachtnemer de wettelijke rente te vergoeden. Voorts is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde met een minimum van 225 EURO.

7. GARANTIEREGELING

a. Indien de door Opdrachtnemer bemiddelde kandidaat binnen 1 maand vanaf de eerste werkdag niet meer bij Opdrachtgever in dienst is, zal Opdrachtnemer, mits de Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij Opdrachtgever werkzaam is geweest zonder hiervoor (extra) kosten in rekening te brengen.
b. De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij Opdrachtgever als gevolg van; wijzigingen in de functieomschrijving, fusie en/of overname, reorganisatie, vertrek van zijn/haar direct leidinggevende.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. Eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het totale bedrag, dat in gevolge de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer zal worden uitgekeerd.
b. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
c. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die Opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van een doen of (na)laten of (anderszins) functioneren van een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgedragen kandidaat. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met enig doen of nalaten of (anderszins) functioneren van een door opdrachtnemer aan Opdrachtgever voorgedragen kandidaat.
d. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

9. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

a. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de opdracht, is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Breda.